Angajări din sursă externă, la IPJ Mehedinți! 11 posturi de ajutor de șef de post, scoase la concurs, prin încadrare directă!

Scris de
Actual Mehedinti
14/09/21 - 04:09

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți organizează concurs pentru ocuparea a 11 posturi vacante de ajutor șef de post, specialitatea ordine publică, prin încadrarea directă, din sursă externă.

Image

Pot participa la concurs/ examen, candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)         să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)        să cunoască limba română scris şi vorbit;

c)         să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)        să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihic;       (aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat admis);

e)         să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f)         să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

g)        să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h)        să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)         să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)         să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)        să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l)         să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;

m)       să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale , de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară ( condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat admis);

n)        dacă prin încadrare direct, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

o)        să dețină permis de conducere, categoria B;

p)        să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate cu caracter secret de serviciu;

q)        Să dețină/obțină avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare și polițist rutier.

Image

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor de șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, urmând ca repartizarea pe posturi  a candidaților declarași admis să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Image

Înscrierea se realizează în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16.00), online la adresa de e-mail sursaexterna@mh.politiaromana.ro. Concursul va consta în desfășurarea următoarelor probe: proba de evaluare a performanței fizice – probă eliminatorie și proba scrisă – test scris, tip grilă.

Image

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi –Serviciul Resurse Umane, situat în municipiul Dr. Tr. Severin, Bd.Carol, la numerele de telefon nr. 0252/305113 şi 0252/305114, sau pe site-ul I.P.J.Mehedinţi – https://mh.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră, Posturi scoase la concurs.

Image