Încep concursurile pentru posturile de director de școală. Aflați condițiile pe care trebuie să le îndeplinească profesorii care aspiră la aceste funcții.

Scris de
Actual Mehedinti
14/09/21 - 04:09

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți  anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mehedinți.

Image

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Image

Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Image

Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mehedinți, sesiunea 2021, este următorul:

  14 septembrie           - Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul) Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere

15—26 septembrie     - Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată

27—29 septembrie     - Evaluarea dosarelor de înscriere

30 septembrie Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor

1 octombrie    - Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică

4—6 octombrie          - Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere

7 octombrie    - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor

8 octombrie    - Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise

13 octombrie  - Repartizarea candidaților pe centre

15 octombrie  - Desfășurarea probei scrise

15 octombrie  - Afișarea rezultatelor la proba scrisă

15—17 octombrie      - Depunerea contestațiilor la proba scrisă

18—20 octombrie      - Soluționarea contestațiilor la proba scrisă

20 octombrie  - Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

  21—27 octombrie    - Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie

28—29 octombrie      - Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților

1—10 noiembrie        - Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

12 noiembrie  - Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor

15 noiembrie — 8 decembrie            - Desfășurarea probei de interviu

16 noiembrie—10 decembrie - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu

13 decembrie  - Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ

17 decembrie  - Validarea rezultatelor finale

20—22 decembrie - Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

Image

Informații referitoare la înscrierea și participarea la concurs a candidaților se pot obține de la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, str. Decebal nr. 23, sau la numărul de telefon 0252315579.

Image