Spitalul Orșova organizează concurs pentru posturile vacante de medic.

Spitalul Municipal Orșova organizează concurs de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, după cum urmează:

  •  1 post medic specialist, specialitatea Medicină Internă în cadrul Secției de Medicină Internă;
  • 1 post medic specialist, specialitatea Cardiologie în cadrul Compartimentului de

Cardiologie;

  • 1 post medie specialist, specialitatea Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice în cadrul Compartimentului de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;
  • 1 post medic specialist, specialitatea Chirurgie Generală în cadrul Secției de

Chirurgie Generală;

  • 1 post medic specialist, specialitatea Radiologie Imagistică Medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală;
  • 3 posturi medic specialist, specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă în cadrul Compartimentului ATI;
  • 1 post medic specialist, specialitatea Neurologie în cadrul Cabinetului de Neurologie.

De altfel, unitatea scote la concurs și posturi pe perioadă determinată:

  •  1 post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea Obstetrică – Ginecologie în cadrul Secției de Obstetrică – Ginecologie, perioadă determinată de 12 luni;
  • 1 post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea Epidemiologie în cadrul Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale, perioadă determinată de 18 luni;
  • 1 post cu jumătate de normă de medic specialist, specialitatea specialitatea Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice în cadrul Cabinetului de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, perioadă determinată de 12 luni.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

•          a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene:

•          b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

•          c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•          d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

•          e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

•                      f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

•                      g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

•                      h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022.

Actele necesare pentru dosarul de înscriere:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336, 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (11 lit. e) sau f}, la art. 541 alin. (I 1 lit. d) sau respectiv la art. 628 alin. (1 1 lit. d_) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!